پارس آلومان کار

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 1شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 2شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 3شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.4شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.5شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 2شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 3شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270