وارداتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 11,443,580 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 5,492,920 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 21,056,190 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 32,042,030 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 19,225,220 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 22,887,160 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 40,281,400 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳/۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 6,408,410 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 47,605,290 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۵ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 66,830,500 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۶ اینچ وارداتی ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 86,971,200 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۸ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 134,576,480 
لوله مانسمان وارداتی سایز “۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 119,013,220 
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 14,190,040 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 6,408,410 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 22,887,160 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 39,365,910 
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 21,056,190 
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 49,436,260 
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 7,323,900 
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 66,830,500 
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 93,379,600 
لوله مانسمان وارداتی “1/2 3 قطر بیرونی101.6 رده 40 ضخامت5.74 شاخه 6 متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 28,380,080