وارداتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 7,228,050 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 3,385,290 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 8,966,440 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 18,664,830 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 8,600,460 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 12,443,220 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 21,409,650 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳/۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 3,659,780 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 32,754,950 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۵ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 41,904,370 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۶ اینچ وارداتی ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 52,883,680 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۸ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 80,057,460 
لوله مانسمان وارداتی سایز “۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 71,365,510 
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 7,685,520 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 3,659,780 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 12,534,720 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 22,635,500 
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 11,619,770 
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 29,461,150 
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 3,980,000 
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 38,610,580 
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 53,707,130 
لوله مانسمان وارداتی “1/2 3 قطر بیرونی101.6 رده 40 ضخامت5.74 شاخه 6 متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری -WN--WN--WN-وارداتی-WN- 15,462,540