هموزن اروپا

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 176,690 
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 176,690 
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 176,690 
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 176,690 
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 181,270 
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 215,150 
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 210,560 
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 215,150 
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-هموزن اروپابنگاه تهران 176,690