هفت الماس

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000هفت الماسبنگاه تهران 308,640 
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1250هفت الماسبنگاه تهران 308,640 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران 297,760 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250هفت الماسبنگاه تهران 276,010 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1000هفت الماسبنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250هفت الماسبنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 1رول1000هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1000هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1250هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000هفت الماسبنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250هفت الماسبنگاه تهران 265,130 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 314,080 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 314,080 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 300,480 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 300,480 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 276,920 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 276,920 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 260,600 
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 261,500 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 266,950 
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 265,130 
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 272,380 
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 2رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 272,380 
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 2رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 280,540 
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 2.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران 280,540 
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 2.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید