هفت الماس

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 1رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 2رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 2رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه 2.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه 2.5رول-WN-هفت الماسکارخانه تماس بگیرید