نیشابور

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-نیشابوربنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نیشابورکارخانه تماس بگیرید