نورد سجاد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
سپری ۳-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 344,450 
سپری ۴-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 344,450 
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 344,450 
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 344,450