نورد سجاد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
سپری ۳-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 181,290 
سپری ۴-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 172,230 
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 172,230 
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-نورد سجادبنگاه تهران 194,880