ناب تبریز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 165,790 
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 165,790 
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 36 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 163,970 
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 161,240 
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 161,240 
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 161,250 
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 56 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 160,330 
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 56 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 159,420 
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 66 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 164,880 
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه 76 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 159,420 
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه 86 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 159,420