ناب تبریز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 264,550 
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 263,780 
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-ناب تبریزکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 36 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 255,270 
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 257,990 
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 255,270 
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 259,830 
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 56 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 255,300 
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه 56 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 259,630 
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه 66 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 255,190 
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه 76 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 257,970 
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه 86 متری-WN-ناب تبریزکارخانه 257,890