میانه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه 238,470 
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه 238,470 
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه 238,470 
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه 238,470 
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه 238,470 
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-میانهکارخانه تماس بگیرید