منظومه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 4*40*40 منظومه 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-منظومهبنگاه تهران 157,470 
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-منظومهبنگاه تهران 157,470 
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری کارخانه 56 متری-WN-منظومهکارخانه 151,230 
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-منظومهبنگاه تهران 157,470 
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری کارخانه 66 متری-WN-منظومهکارخانه 151,230 
نبشی 8*80*80 منظومه 6 متری کارخانه 86 متری-WN-منظومهکارخانه 151,230