قطعات

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران 10شیت6000*1200قطعاتبنگاه تهران 302,300 
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه 10شیت6000*1200قطعاتکارخانه 302,300 
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران 12شیت6000*1200قطعاتبنگاه تهران 302,300 
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه 12شیت6000*1200قطعاتکارخانه 302,300 
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران 15شیت6000*1200قطعاتبنگاه تهران 302,300 
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه 15شیت6000*1200قطعاتکارخانه 302,300 
ورق ضد سایش 10 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 10فابريك6000*1200قطعاتکارخانه تماس بگیرید
ورق ضد سایش 12 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 12فابريك6000*1200قطعاتکارخانه تماس بگیرید
ورق ضد سایش 15 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 15فابريك6000*1200قطعاتکارخانه تماس بگیرید
ورق ضد سایش 20 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 20فابريك6000*1200قطعاتکارخانه تماس بگیرید