قائم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 247,330 
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870 
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قائمکارخانه 246,870