فولاد مبارکه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17شیت924*801فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.17شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران 0.18شیت797*793فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت862*766فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت867*766فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت942*886فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران 0.18شیت942*920فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.19شیت942*886فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران 0.22شیت626*800فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران 0.23شیت614*902فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران 0.23شیت614*910فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران 0.23شیت618*986فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.25شیت765*765فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,210 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,590 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 359,400 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 364,840 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 363,930 
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,700 
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 303,650 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 303,650 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 280,090 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 278,280 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 267,400 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 265,580 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 265,580 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 264,680 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 264,680 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 267,400 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 267,400 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 264,680 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 267,400 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 264,680 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 272,350 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 268,300 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 272,860 
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 10رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 181,290 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 10برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 10فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 199,780 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 10فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 12رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 181,290 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 12برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 12فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 198,510 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 12فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 181,290 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 15برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 15فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 198,510 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 15فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 2رول1000فولاد مبارکهکارخانه 197,600 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 2برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 211,660 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 2رول1250فولاد مبارکهکارخانه 193,980 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران 2برش خورده1250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران 207,040 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 2رول1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 3رول1000فولاد مبارکهکارخانه 217,550 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 3برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 211,660 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 بنگاه تهران 3رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 206,220 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 3رول1250فولاد مبارکهکارخانه 215,730 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 3رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 205,310 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 3رول1500فولاد مبارکهکارخانه 194,880 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران 3برش خورده2500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 206,220 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 3برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 205,310 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 4رول1000فولاد مبارکهکارخانه 189,450 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 204,410 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 4رول1250فولاد مبارکهکارخانه 183,110 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده1250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران 198,050 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 4رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 193,530 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 4رول1500فولاد مبارکهکارخانه 185,820 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 4برش خورده1500*3000فولاد مبارکهبنگاه تهران 193,530 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 193,530 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران 5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 206,220 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 5رول1000فولاد مبارکهکارخانه 203,040 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 5رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,620 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 5رول1500فولاد مبارکهکارخانه 185,820 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 5برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,620 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 5فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 206,220 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران 6رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 208,930 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 6رول1000فولاد مبارکهکارخانه 198,600 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 6رول1250فولاد مبارکهکارخانه 193,980 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 185,820 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 6برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,620 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 6فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 200,640 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 6فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 8رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 181,290 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 8برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 188,990 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 8فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 199,780 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 8فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 232,590 
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 218,810 
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای (8017) فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 1028 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره کرم 9001 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار تهران 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 188,540 
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 10شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,170 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 186,730 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 176,750 
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 192,170 
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,170 
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 186,730 
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 192,170 
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ شیت Gr 70 بنگاه تهران 10شیت12000*1500فولاد مبارکه- تماس بگیرید
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 220,630 
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 10برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 226,150 
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 219,720 
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 224,350 
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 15برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 236,220 
ورق A516 6 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 220,630 
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 226,150 
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 220,630 
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 8برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 226,150 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 218,810 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 10شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 223,440 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 216,100 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 233,500 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 215,190 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 15شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 233,500 
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 4شیت6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 5شیت6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 218,810 
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 6شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 223,440 
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 8شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 223,440