فولاد مبارکه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17شیت924*801فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.17شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران 0.18شیت797*793فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت862*766فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت867*766فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18شیت925*822فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.18شیت942*886فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران 0.18شیت942*920فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.19شیت942*886فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران 0.22شیت626*800فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران 0.23شیت614*902فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران 0.23شیت614*910فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران 0.23شیت618*986فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.25شیت765*765فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 621,350 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 619,550 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 620,450 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 620,450 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 628,610 
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران 628,790 
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 491,740 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 489,930 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 516,210 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 499,900 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 479,950 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 479,950 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 479,950 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 480,860 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 480,860 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 485,390 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 485,390 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 485,390 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.25رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 486,300 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 484,940 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 488,110 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 487,200 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 487,680 
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2.5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 10رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 10برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 10فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 10فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 12رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 12برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 12فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,130 
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 12فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 15برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 15فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 343,540 
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 15فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 2رول1000فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 2برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 2رول1250فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران 2برش خورده1250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 2رول1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 3رول1000فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 3برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 بنگاه تهران 3رول1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 3رول1250فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 3رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 3رول1500فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران 3برش خورده2500*1250فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 3برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 4رول1000فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده1000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 4رول1250فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده1250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 4رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 4رول1500فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000 برش خورده ST37 بنگاه تهران 4برش خورده1500*3000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 4برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران 5رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 5رول1000فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 5رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 5رول1500فولاد مبارکهکارخانه 348,070 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 5برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 5فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 366,200 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران 6رول1000فولاد مبارکهبنگاه تهران 352,610 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه 6رول1000فولاد مبارکهکارخانه 348,160 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه 6رول1250فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 6برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 6فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,130 
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 6فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران 8رول1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 343,540 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 8برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 348,070 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران 8فابريك6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,130 
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 کارخانه 8فابريك6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,670 
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 352,420 
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای (8017) فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 60کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 50کرکره1×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 1028 فولاد مبارکه 60کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره کرم 9001 فولاد مبارکه 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار تهران 50کرکره1/25×طول درخواستیفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 322,690 
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 10شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 328,130 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 322,690 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 328,130 
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 322,690 
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 328,130 
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 322,690 
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 328,130 
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ شیت Gr 70 بنگاه تهران 10شیت12000*1500فولاد مبارکه- تماس بگیرید
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 357,040 
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 10برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,670 
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 357,040 
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 357,040 
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 15برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,670 
ورق A516 6 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 357,040 
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 6برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,670 
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8رول1500فولاد مبارکهکارخانه 357,040 
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران 8برش خورده6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 361,670 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 10رول1500فولاد مبارکهکارخانه 352,420 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 10شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,040 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 12رول1500فولاد مبارکهکارخانه 352,420 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 12شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,040 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 15رول1500فولاد مبارکهکارخانه 352,420 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 15شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,040 
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 4شیت6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 5شیت6000*1500فولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 6رول1500فولاد مبارکهکارخانه 352,420 
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 6شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,040 
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 8شیت6000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهران 357,040