فولاد غرب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000فولاد غرببنگاه تهران 503,520 
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.4رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران 470,170 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.5رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران 469,980 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.5رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000فولاد غرببنگاه تهران 498,080 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.6رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250فولاد غرببنگاه تهران 498,080 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.6رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1000فولاد غرببنگاه تهران 482,680 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.7رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250فولاد غرببنگاه تهران 482,680 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.7رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000فولاد غرببنگاه تهران 469,980 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.8رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250فولاد غرببنگاه تهران 469,980 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.8رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000فولاد غرببنگاه تهران 469,980 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.9رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250فولاد غرببنگاه تهران 469,980 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.9رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1000فولاد غرببنگاه تهران 472,710 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250فولاد غرببنگاه تهران 475,430 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.2رول1000فولاد غرببنگاه تهران 471,350 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.2رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.2رول1250فولاد غرببنگاه تهران 474,520 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.2رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران 472,710 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.5رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران 476,330 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.5رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000فولاد غرببنگاه تهران 485,390 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 2رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250فولاد غرببنگاه تهران 485,390 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 2رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید