فولاد غرب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.4رول1000فولاد غرببنگاه تهران 308,640 
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.4رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.5رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.5رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1000فولاد غرببنگاه تهران 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.6رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.6رول1250فولاد غرببنگاه تهران 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.6رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1000فولاد غرببنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.7رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.7رول1250فولاد غرببنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.7رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1000فولاد غرببنگاه تهران 262,410 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.8رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8رول1250فولاد غرببنگاه تهران 262,410 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.8رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1000فولاد غرببنگاه تهران 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.9رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.9رول1250فولاد غرببنگاه تهران 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.9رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1000فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1رول1250فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.2رول1000فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.2رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.2رول1250فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.2رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1000فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.5رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5رول1250فولاد غرببنگاه تهران 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.5رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1000فولاد غرببنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 2رول1000فولاد غربکارخانه تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2رول1250فولاد غرببنگاه تهران 265,130 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 2رول1250فولاد غربکارخانه تماس بگیرید