فولاد سپهر ایرانیان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 16 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 18 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 20 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 10 * 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 106 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 12 * 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 126 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2/5 * 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 26 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2.5 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 2.56 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 36 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 36 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 4 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 46 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 5 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 5 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 6 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 66 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 8 * 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه 86 متری-WN-فولاد سپهر ایرانیانکارخانه تماس بگیرید