فولاد جاوید بناب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 3 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 36 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 163,980 
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 36 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 163,980 
نبشی 4 * 40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 46 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 162,160 
نبشی 4 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 46 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 162,160 
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 46 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 162,160 
نبشی 5 * 50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 56 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 161,260 
نبشی 5 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه 56 متری-WN-فولاد جاوید بنابکارخانه 160,350