فولاد تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانکارخانه 159,530 
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانبنگاه تهران 164,890 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانبنگاه تهران 167,620 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانکارخانه 159,530 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانبنگاه تهران 164,890 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد تهرانکارخانه 159,530