فایکو

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران 34,444,040 
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران 43,508,260 
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 238,900 
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,630 
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,890 
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,890 
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,890 
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,890 
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 237,890 
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوبنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 240,620 
میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-فایکوکارخانه 239,710