ظهوریان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه 106 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران 36 متری-WN-ظهوریانبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه 36 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-ظهوریانبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-ظهوریانبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-ظهوریانبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه 66 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران 86 متری-WN-ظهوریانبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخانه 86 متری-WN-ظهوریانکارخانه تماس بگیرید