ظفر بناب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 244,140 
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 244,140 
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 241,410 
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-ظفر بناببنگاه تهران تماس بگیرید
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ظفر بنابکارخانه 245,960