صنایع فولاد کوهپایه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی سنگین 6 اسپیرال 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه 167,620 
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه 180,370 
نبشی 2*25*25 اسپیرال 6 متری کارخانه 26 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه 26 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه 26 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه 36 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه 168,530 
نبشی 3*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه 36 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه 165,430 
نبشی 4*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه 46 متری-WN-صنایع فولاد کوهپایهکارخانه 163,250