صبا فولاد زاگرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-صبا فولاد زاگرسکارخانه 237,760