شکفته

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه -WN-12 متری-WN-شکفتهکارخانه 238,940 
ناودانی 10 شکفته 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه 238,410 
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه -WN-12 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه -WN-12 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 271,740 
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه -WN-12 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه 239,300 
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران -WN-6 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-شکفتهکارخانه 238,960 
نبشی 10*100*100 شکفته 12 متری کارخانه 1012 متری-WN-شکفتهکارخانه 239,780 
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران 106 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 260,510 
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری کارخانه 106 متری-WN-شکفتهکارخانه 239,830 
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران 36 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 260,430 
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه 36 متری-WN-شکفتهکارخانه 235,300 
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 269,580 
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخانه 46 متری-WN-شکفتهکارخانه 235,300 
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 260,470 
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه 56 متری-WN-شکفتهکارخانه 276,850 
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 260,470 
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخانه 66 متری-WN-شکفتهکارخانه 235,290 
نبشی 8*80*80 شکفته 12 متری کارخانه 812 متری-WN-شکفتهکارخانه 240,110 
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران 86 متری-WN-شکفتهبنگاه تهران 260,470 
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه 86 متری-WN-شکفتهکارخانه 239,830