شهریار تبریز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران 2رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 276,010 
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران 2رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 276,010 
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 303,210 
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 303,210 
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران 3رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 312,270 
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران 3رول-WN-شهریار تبریزبنگاه تهران 313,180