شهرکرد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1 متر 50کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1.25 متر 50کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1 متر 60کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1.25 متر 60کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1 متر 70کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1.25 متر 70کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1 متر 80کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1.25 متر 80کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1 متر 90کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1.25 متر 90کرکره-شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 530,710 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 498,080 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 497,180 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه 0.5رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 479,950 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه 0.6رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 479,950 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 469,080 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه 0.7رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 469,980 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه 0.7رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد رول ۱۰۰۰کارخانه 0.8رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 457,300 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 458,200 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 460,920 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 460,920 
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 461,830 
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 460,920 
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 460,010 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 460,010 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 548,840 
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 547,930 
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 554,730 
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه 2رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-شهرکردبنگاه تهران 554,280 
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه 2رول-WN-شهرکردکارخانه تماس بگیرید