شاهین بناب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهین بنابکارخانه تماس بگیرید