شاهرود

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 254,540 
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 257,740 
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 247,730 
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 247,730 
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 247,730 
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 247,730 
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه 249,090 
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-شاهرودکارخانه تماس بگیرید