زنجان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 4 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه 46 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 5 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 5 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری بنگاه تهران 56 متری-WN-زنجانبنگاه تهران 157,470 
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 5*60*60 زنجان 6 متری کارخانه 56 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 6 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه 66 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380 
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری بنگاه تهران 66 متری-WN-زنجانبنگاه تهران 157,470 
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری کارخانه 66 متری-WN-زنجانکارخانه 151,380