روس

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 10شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر 12شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر 15شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر 20شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر 25شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر 30شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر 35شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر 40شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر 45شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر 50شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر 60شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 70 میلیمتر 70شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر 8شیت6*2روسبنگاه تهران تماس بگیرید