روسیه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 55 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150 
تیرآهن35 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150 
تیرآهن40 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150 
تیرآهن45 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150 
تیرآهن50 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150 
تیرآهن60 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 659,150