روسیه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 55 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن35 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 532,260 
تیرآهن40 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن45 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن50 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن60 روسیه 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-روسیهبنگاه تهران 643,560