راد همدان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 160,670 
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 157,500 
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 156,590 
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 156,590 
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 156,590 
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 156,590 
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 156,590 
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 157,040 
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 157,040 
میلگرد آجدار راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 162,210