راد همدان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 251,620 
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 247,520 
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 245,710 
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 245,710 
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 245,710 
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 245,710 
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 245,710 
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 246,160 
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 246,160 
میلگرد آجدار راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-راد همدانکارخانه 253,900