ذوب و نورد کرمان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب و نورد کرمانکارخانه 219,630 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب و نورد کرمانکارخانه 219,630 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب و نورد کرمانکارخانه 218,720 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب و نورد کرمانکارخانه 218,720 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب و نورد کرمانکارخانه 218,720