ذوب آهن

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 25,633,620 
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 31,126,530 
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 38,908,170 
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 47,788,380 
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 57,675,640 
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 68,203,730 
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 80,562,790 
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه 205,070 
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان 94,295,090 
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه 189,510 
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 224,300 
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 302,110 
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 251,760 
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 228,880 
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 210,560 
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 210,560 
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 219,720 
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 238,030 
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران 503,520