ذوب آهن

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه -WN--WN--WN-ذوب آهنکارخانه تماس بگیرید
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری -WN--WN--WN-ذوب آهنبنگاه تهران تماس بگیرید