ذوب آهن اصفهان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 12 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 14 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 16 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 18 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 20 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 22 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 24 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 27 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تیرآهن 30 لانه زنبوری -WN--WN--WN-ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه تماس بگیرید
کلاف ساده 10 ذوب آهن -WN-کلاف ساده-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
کلاف ساده 12 ذوب آهن -WN-کلاف ساده-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن -WN-کلاف ساده-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن -WN-کلاف ساده-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
کلاف ساده 8 ذوب آهن -WN-کلاف ساده-WN-ذوب آهن اصفهانکارخانه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید