دقیق کاوه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مانسمان ۴٫۵۵ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۴٫۸۵ ۱/۴ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۰۸ ۱/۲ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۵۴ ۲ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۰۱ ۱/۲ ۲ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۶۲ ۳ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۰۸ ۱/۲ ۳ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۵۶ ۴ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 2.77 1/2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 2.87 3/4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.38 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.56 1/4 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.68 1/2 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.91 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.16 1/2 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.49 3 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.02 4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه -WN--WN--WN-دقیق کاوه-WN- تماس بگیرید