دشتستان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.6 دشتستان 1000 رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.7 دشتستان 1000 رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 دشتستان 1000 رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.8 دشتستان 1250 رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.88 دشتستان 1250 رول بنگاه تهران 0.88رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.9 دشتستان 1250 رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-دشتستانبنگاه تهران تماس بگیرید