درپاد تبریز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه 281,470 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-درپاد تبریزکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A3 شاخه -WN-شاخه-WN-درپاد تبریزتهران تماس بگیرید