حسن رود

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حسن رودکارخانه تماس بگیرید