حدید سیرجان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 158,450 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 158,450 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-حدید سیرجانکارخانه 160,260