جهان فولاد سیرجان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 154,820 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 151,650 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 151,650 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-جهان فولاد سیرجانکارخانه 149,390