تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
بست تک پیچ 012تهرانبنگاه تهران 516,660 
بست داربستی سبک 012تهرانبنگاه تهران 507,600 
بست داربستی سنگین 012تهرانبنگاه تهران 589,180 
بست گردون 012تهرانبنگاه تهران 688,880 
رابط ۱۷ سانتی 012تهرانبنگاه تهران 317,260 
رابط ۲۰سانتی 012تهرانبنگاه تهران 380,710 
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 26 متری-WN-تهرانکارخانه 349,880 
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری 2.56 متری-WN-تهرانکارخانه 349,880 
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری 36 متری-WN-تهرانکارخانه 349,880 
مغزی داربست 012تهرانبنگاه تهران 154,100 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۴۰*۸۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری40*80تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 0.76 متری10*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 0.96 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵ شاخه ۶ متری 1.56 متری25*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۴۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*10تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری50*50تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 16 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 16 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 16 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 16 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 16 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 16 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 16 متری50*50تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 0.96 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
H بست 012تهرانبنگاه تهران 688,880