ترک

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 10 ترک 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 33,718,910 
تیرآهن IPE 33 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن IPE 36 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 661,669,950 
تیرآهن IPE 40 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن IPE 45 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن IPE 50 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 643,560 
تیرآهن IPE 55 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 788,590 
تیرآهن IPE 60 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 754,150 
تیرآهن IPE 8 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 22,841,840