ترک

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 10 ترک 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 31,309,630 
تیرآهن IPE 33 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 622,540 
تیرآهن IPE 36 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 558,450 
تیرآهن IPE 40 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 558,450 
تیرآهن IPE 45 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 631,690 
تیرآهن IPE 50 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 530,990 
تیرآهن IPE 55 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 632,610 
تیرآهن IPE 60 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 650,000 
تیرآهن IPE 8 ترک 12 متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-ترکبنگاه تهران 18,492,830