تاراز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.2رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.2رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.2رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.2رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه 2رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-تارازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه 2رول-WN-تارازکارخانه تماس بگیرید