باهنر

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 0.3شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 0.3شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.4 میلیمتر 0.4شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.4 میلیمتر 0.4شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.5 میلیمتر 0.5شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.5 میلیمتر 0.5شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.6 میلیمتر 0.6شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.6 میلیمتر 0.6شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.7 میلیمتر 0.7شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.7 میلیمتر 0.7شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.8 میلیمتر 0.8شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.8 میلیمتر 0.8شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.9 میلیمتر 0.9شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.9 میلیمتر 0.9شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر 1شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر 1شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر 2شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر 2شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 3 میلیمتر 3شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 4 میلیمتر 4شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 4 میلیمتر 4شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 5 میلیمتر 5شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 5 میلیمتر 5شیت2000*660باهنربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق مسی ۰٫۴ میل ۶۶۰*۲۰۰۰ باهنر شیت بنگاه تهران 0.4شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.5شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۷ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.7شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۸ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.8شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۱ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 1شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۱٫۲۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 1.25شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۲ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 2شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۳ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 3شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۴ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 4شیت660*2000باهنربنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.1رول660*2000باهنربنگاه تهران تماس بگیرید