بافق یزد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 258,680 
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 256,860 
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 252,770 
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 252,770 
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 251,430 
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 289,670