بافق یزد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 157,550 
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 154,830 
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 151,480 
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 151,480 
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 152,110 
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-بافق یزدکارخانه 166,620