اکسین

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 10شیت6*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر 12شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر 15شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر 20شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر 25شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر 30شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر 35شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر 40شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر 45شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر 50شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 55 میلیمتر 55شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر 60شیتبه طول*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر 8شیت6*2اکسینبنگاه تهران تماس بگیرید