اکسین اهواز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 10فابريك12000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 10فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 10فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 10فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 223,890 
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 12فابريك12000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 12فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 222,980 
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 12فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 12فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 222,980 
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 15فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 238,390 
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 15فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 247,910 
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 15فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 238,390 
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 20فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 223,890 
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 20فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 20فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 223,890 
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 25فابريك12000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 25فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 222,980 
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 25فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 230,690 
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 25فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 222,980 
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 30فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 247,000 
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 30فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 237,490 
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 35فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 214,830 
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 35فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 224,350 
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 35فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 214,830 
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 40فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 219,360 
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 40فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 228,880 
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 40فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 219,360 
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 45فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 219,810 
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 45فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 208,480 
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 50فابريك12000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 233,410 
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 50فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 228,430 
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 50فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 50فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 228,430 
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 60فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 233,410 
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 60فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 224,800 
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 70فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 238,030 
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 70فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 231,140 
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 8فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 339,910 
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهران 8فابريك2000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران 352,150 
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 8فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 339,910 
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 80فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 238,030 
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه 80فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 231,140 
ورق صنعتی ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران 25فابريك2000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 10فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 416,060 
ورق ضد سایش 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 12فابريك2000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران 397,560 
ورق ضد سایش 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 15فابريك2000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران 397,560 
ورق ضد سایش 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 20فابريك2000*6000اکسین اهوازبنگاه تهران 388,310 
ورق ضد سایش 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 25فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 386,470 
ورق ضد سایش 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 30فابريك6000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 379,070 
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 10فابريك2000*6000اکسین اهوازکارخانه 246,270 
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران 12فابريك12000*2000اکسین اهوازبنگاه تهران 252,670 
ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه 12شیت2000*6000اکسین اهوازکارخانه 246,270 
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 15فابريك2000*6000اکسین اهوازکارخانه 245,360 
ورق ST52 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه 16شیت2000*6000اکسین اهوازکارخانه تماس بگیرید
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 20فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 254,510 
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 25فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 254,510 
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 30فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 254,510 
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 35فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 277,400 
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 40فابريك12000*2000اکسین اهوازکارخانه 245,360 
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 40فابريك6000*2000اکسین اهوازکارخانه 245,360 
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 50فابريك2000*6000اکسین اهوازکارخانه 247,190