اهواز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 20 اهواز 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 1 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان “1/2 1 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 1/2 2 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان “1/4 1 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 2 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 3 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.38 1 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.6 3 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 4 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 4.5 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 5 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.49 3 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.5 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 6 اهواز 6متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.02 4 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.55 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه -WN--WN--WN-اهواز-WN- تماس بگیرید