امیرکبیر

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 146,210 
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 143,940 
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 143,940 
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 143,940 
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران -WN-شاخه-WN-امیرکبیربنگاه تهران 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 143,940 
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه 145,760 
میلگرد آجدار امیرکبیر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-امیرکبیرکارخانه تماس بگیرید