ابهر

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
نبشی *100*100 ابهر 6 متری بنگاه تهران -6 متری-WN-ابهربنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 4 * 40*40 ابهر 6 متری کارخانه 46 متری-WN-ابهرکارخانه تماس بگیرید
نبشی 4*40*40 ابهر 6 متری بنگاه تهران 46 متری-WN-ابهربنگاه تهران تماس بگیرید