ابرکوه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 147,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 145,760 
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 143,490 
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 143,490 
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590 
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590 
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590 
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590 
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590 
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه 142,590