ابرکوه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-ابرکوهکارخانه تماس بگیرید